Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Definice

Následujícími termíny se v těchto obchodních podmínkách rozumí:

„Prodávajícím“ je Lenka Křenková, Radeč 23, Žandov, IČO: 60251484, DIČ: CZ6557300508 , plátce DPH

„Kupujícím“ fyzická nebo právnická osoba, která učiní Prodávajícímu prostřednictvím Elektronické objednávky závazný návrh Kupní smlouvy

„Smluvními stranami“ Kupující a/nebo Prodávající

„Dortyjustin.cz“ elektronický obchod Prodávajícího na webové adrese www.dortyjustin.cz

“Produktem” veškeré produkty uvedené na Dortyjustin.cz.

„Kupní smlouvou“ kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej Produktů a která byla uzavřena na dálku prostřednictvím Elektronické objednávky ve Dortyjustin.cz

„Elektronickou objednávkou“ odeslaný elektronický formulář uvedený na Dortyjustin.cz obsahující informace o Kupujícím, objednaném Produktu a celkové ceně, zpracovaný systémem Dortyjustin.cz.

“Akceptací” závazné potvrzení Elektronické objednávky, které zašle Prodávající Kupujícímu na e-mailou adresu uvedenou Kupujícím v Elektronické objednávce.

“Kupní cenou” kupní cenu za Produkt, jehož prodej a koupě je předmětem Kupní smlouvy

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy. Kupující a Prodávající tímto prohlašují, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.3. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujícího jsou uvedené na Dortyjustin.cz.

2. Objednávka

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech podstatných náležitostí objednávky definovaných dále v těchto obchodních podmínkách.

2.2. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou a/nebo za škodu, která byla způsobena důsledkem skutečnosti, že Kupující v Elektronické objednávce neposkytl všechny požadované údaje a/nebo poskytl požadované údaje chybně. Prodávající též neodpovídá za škodu, která byla způsobena nebo vznikla Kupujícímu v souvislosti se skutečností, že Kupující zapomenul své přístupové heslo k účtu kupujícího v Dortyjustin.cz a/nebo se přístupové heslo Kupujícího k účtu v Dortyjustin.cz dostalo do rukou nepovolaných osob bez pričinění Prodávajícího.

2.3. Přijatá Elektronická objednávka je považovaná za návrh Kupní smlouvy a je závazná. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku Akceptace.

2.4. Kupující je povinný zkontrolovat obsah Elektronické objednávky uvedený v Akceptaci. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu Elektronické objednávky uvedeném v Akceptaci je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostředníctvím e-mailové zprávy nebo telefonického kontaktu neprodleně po doručení Akceptace, nejpozději však do 10 minut. V opačném případě se má za to, že obsah Elektronické objednávky se od jejího obsahu uvedeného v Akceptaci neliší.

2.5. Za podstatné náležitosti Elektronické objednávky se považují:

  • Identifikace Kupujícího, t.j. v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo, IČO, telefon a e-mail, popřípadě DIČ a v případě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mail;
  • Specifikace objednaného Produktu podle katalogu Produktů a jeho množství;
  • Místem dodání a převzetí je Cukrárna Justin (v přízemí OD ANDY) v České Lípě.
  • Preferovaný čas dodání (den, hodina);
  • Jméno a příjmení a kontaktní údaje (telefon) osoby oprávněné k převzetí dodávaného Produktu (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného produktu je oprávněný Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec či rodinný příslušník);

2.6. Pokud nebude Elektronická objednávka obsahovat náležitosti podle předcházejícího článku, je považovaná za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků Elektronické objednávky. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících Elektronickou objednávku Prodávajícímu se Elektronická objednávka považuje za úplnou.

3. Storno objednávky

3.1. Vzhledem k povaze prodávaného Produkt kupující není oprávněn vzít zpět Elektronickou objednávku

3.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující chybně uvedl telefonního číslo nebo jiné údaje v Elektronické objednávce, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

3.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také v případě, že objednávaný Produkt nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež Prodávající neovlivní a/nebo je nemohl předvídat.

3.4. V případě Elektronické objednávky s platbou předem kartou nebo přes internet banking je Prodávající povinný vrátit zaplacené peněžní prostředky do pěti (5) pracovních dní ode dne přijetí zpětvzetí Elektronické objednávky ze strany Kupujícího nebo ode dne účinného oznámení odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy, a to na účet Kupujícího, přes který byla realizovaná platba za produkt.

 

4. Cenové podmínky

4.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu způsobem zvoleným v Elektronické objednávce.

 

5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednaný Produkt, k převzetí bude připravený v dohodnutý den i čase v Cukrárně Justin (v přízemí OD ANDY) v České Lípě.

5.2. Dodání objednaného Produktu je možné každý kalendářní den ve všední dny i o víkendech a svátcích. Produkt bude předán v zákazníkem vybraný den a čas.

5.3. V případě, že Prodávající připraví Kupujícímu objednaný Produkt v preferovaný den a čas doručení, nedostává se Prodávající s dodáním Produktu do prodlení.

5.4. Prodávající se taktéž nedostane do prodlení s dodáním Produktu v případě jeho dodání v čase pozdějším z důvodu, že objednávaný Produkt nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů okolností, jež Prodávající neovlivní a/nebo je nemohl předvídat. V takovém případě se Prodávající zavazuje Kupujícího kontaktovat a vyvinout snahu ke změně preferovaného času či data dodání objednaného Produktu.

5.5. Dodání objednaného Produktu v průběhu svátků a prázdnin může být časově omezené, přičemž Prodávající je povinen na tyto omezení upozornit Kupujícího na Dortyjustin.cz. Zveřejněním těchto omezení na Dortyjustin.cz se má za to, že byl Kupující s těmito omezeními seznámen a že s nimi souhlasí.

 

6. Produkty

6.1. Všechny ceny uvedené na Dortyjustin.cz jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo ceny produktů změnit (snížit/zvýšit) a to s platností ode dne uveřejnění nových cen na internetové stránce Dortyjustin.cz. Takováto změna ceny se nevztahuje na produkty již objednané Kupujícím.

Některé produkty dále obsahují oříšky, kokos či skořici. Všechny produkty mohou přijít do styku s oříšky a mohou proto obsahovat alergeny.

6.2. Produkty jsou vytvořené ze surovin, které jsou určené k okamžité spotřebě. Spotřebujte je ihned nebo nejdéle do 12 hodin od převzetí, uchovávejte v chladu (0 – 5°C) v původním obalu.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající uchovává osobní údaje Kupujícího poskytnuté mu Kupujícím výlučně za účelem plnění svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní, a dále k nevyhnutné komunikaci mezi Smluvními stranami po dobu deseti let, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

7.2. Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje Kupujícího třetím osobám s výjimkou zaměstnanců, dodavatelů a zprostředkovatelů Prodávajícího. Prodávající se zavazuje poskytnout těmto třetím osobám pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plnění povinností Prodávajícího z Kupní smlouvy. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podáním Elektronické objednávky Kupující potvrzuje, že svoje osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracovaním v evidenci Prodávajícího, pokud není takové zpracování v rozporu s právními předpisy České republiky, a též s zpřístupňováním a poskytovaním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu ustanoveným právními předpisy.

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Předávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti zaslané Prodávajícímu právo požadovat, aby Prodávající osobní údaje Kupujícího za účelem přímého marketigu nezpracovával, nezpřístupňoval a nepoužíval.

7.4. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů Kupujícího zprostředkovatele.

7.5. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, obzvlášť skutečnosti, že by takovéto konání mohlo být klasifikované jako trestný čin.

7.6. V případě platby Kupní ceny kreditní kartou Kupující zplnomocňuje Prodávajícího k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo u subjektu, který kreditní kartu vydal.

 

8. Okolnosti vylučující odpovědnost

8.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se v souladu s § ustanovením 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala.

8.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího se považuje také vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch na straně Prodávajícího.

 

9. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoli změnit/doplnit. Takovéto změny jsou platné ode dne zveřejnění nových/upravených obchodních podmínek na stránce Dortyjustin.cz